ขอใบเสนอราคา

กรอกรายละเอียดลงในช่องที่กำหนดเพื่อส่งข้อความให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการเพื่อเสนอราคา โดยเจ้าหน้าจะจะถูกคัดเลือกผู้เชี่ยวชาญแต่ละฝ่ายมาบริการท่าน จะใช้เวลาภานในไม่เกิน 24 ชัวโมง จะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับเพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือสามารถส่งขอมูลมาที่ อีเมล์: sales@majortech.co.th , ไลน์: @majortech หรือ โทร: 021054100 กดหมายเลข 1